OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Stanovy klubu

Stanovy Klubu slovenských turistov Chotárna Hermanovce

 

I. Názov a sídlo

 

Klub slovenských turistov Chotárna Hermanovce je občianske združenie, ktoré je športovou organizáciou. Jeho sídlom je Hermanovce 93, 08235 okr. Prešov

Občianske združenie je nepolitická, dobrovoľná organizácia, ktorá vychádza so stanov Klubu slovenských turistova vykonávacích predpisov.

 

II. Ciele

 1. Cieľom Klubu slovenských turistov Chotárna Hermanovce (ďalej len klub) je vykonávať a rozvíjať pešiu, cyklistickú, lyžiarsku, vysokohorskú turistiku a turistiku mládeže v obci Hermanovce a v okolí.
 2. Za účelom naplnenia tohto cieľa klub najmä:

a)    personálne, organizačne, materiálne, technicky a finančne zabezpečuje svoju vlastnú   činnosť

b)   organizuje vlastné turistické podujatia v Slovenskej republike i v zahraničí

 1. zúčastňuje sa učebno-metodickej činnosti, vzdelávania a zvyšovania turistickej kvalifikácie v jednotlivých druhoch turistiky
 2. podieľa sa na organizovaní spoločných turistických podujatí spolu s inými turistickými organizáciami
 3. podieľa sa na budovaní a údržbe turistických objektov, zariadení, turistických trás a ich značení
 4. v rámci organizovaných podujatí podporuje kultúrno-poznávaciu činnosť účastníkov na    zachovávanie kultúrnych,  historických hodnôt a krás Slovenska
 5. spolupracuje s orgánmi verejnej správy, samosprávy inými právnickými osobami a fyzickými osobami
 6. v spolupráci s orgánmi a organizáciami ochrany prírody sa aktívne podieľa na ochrane prírody

i)     rozvíja telesnú kultúru svojich členov

j)     organizuje verejné turistické podujatia, pričom dbá na starostlivosť o životné prostredie

k)    môže vykonávať propagačné činnosti v prospech iných právnických osôb a v prospech    fyzických osôb

 

 

III. Členstvo

 

 1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a zaplatí členský príspevok.
 2. Členstvo v klube vzniká prijatím uchádzača o členstvo Členskou schôdzou klubu (ďalej len členská schôdza) na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Uchádzača môže za člena prijať aj výkonný výbor klubu (ďalej aj VV), prijatie musí však byť potvrdené najbližšou členskou schôdzou, inak prijatie stráca platnosť dňom nasledujúcim po členskej schôdzi.
 3. Členovia klubu majú právo:

a)  podieľať sa na činnosti klubu

b)  hlasovať na členskej schôdzi, ak majú viac ako 18 rokov

c)   voliť a byť volení do orgánov klubu, ak majú viac ako 18 rokov

d)  obracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko

e)  byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu

 1. Členovia klubu majú povinnosť

a) dodržiavať stanovy klubu

b) pomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci

c) podľa svojho svedomia v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu

d) platiť členské príspevky, ak tieto neplatia inej športovej organizácii, ktorej predmetom činnosti je turistika

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu

 1. Členstvo v klube zaniká
 1. dňom nasledujúcim po doručení písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu na sídlo klubu alebo dňom nasledujúcim po ústnom vyhlásení o vystúpení z klubu na zasadnutí členskej schôdze
 2. dňom nasledujúcim po zasadnutí členskej schôdze, ktorá bezprostredne nasleduje po zasadnutí VV, na ktorom VV prijal do klubu uchádzača o členstvo, ak táto členská schôdza nepotvrdila rozhodnutie VV o prijatí uchádzača o členstvo
 3. úmrtím člena
 4. vyhlásením člena za mŕtveho
 5. zánikom klubu
 6. nezaplatením členského príspevku do konca februára príslušného kalendárneho roka
 7. vylúčením členskou schôdzou bez ďalších podmienok alebo rozhodnutím Kontrolnej komisie klubu, ktorého podmienky určujú tieto stanovy.

 

IV. Orgány klubu

 

 1. Orgánmi klubu sú

a) Členská schôdza klubu ďalej (ČS)

b) výkonný výbor klubu ďalej (VV)

c) predseda klubu

d) podpredseda klubu

e) Kontrolná komisia klubu ďalej (KK)

a) Členská schôdza alebo VV môžu zriadiť a zrušiť aj iné orgány klubu ako orgány uvedené v ods. 1 tohto článku. Zriadenie sa uskutoční za podmienky, že zriadenému orgánu zriaďujúci orgán vymedzí pôsobnosť a počet členov, inak je neplatné. Členská schôdza môže zrušiť orgán zriadený VV podľa 1. vety tohto odseku. VV nemôže zrušiť orgán zriadený členskou schôdzou podľa 1. vety tohto odseku, ak členská schôdza neurčí inak.

- Členská schôdza klubu

a) dvojtretinovou väčšinou prítomných členov klubu starších ako 18 rokov prijíma zmeny týchto stanov

b) môže prijímať, meniť a rušiť vnútorné záväzné predpisy vykonávajúce tieto stanovy; takéto predpisy sa označia ako vykonávacie predpisy klubu

c) určuje výšku členských príspevkov

d) volí na štvorročné obdobie a odvoláva predsedu klubu, podpredsedu klubu, ďalších 3 členov VV, predsedu Kontrolnej komisie klubu, ďalších 2 členov Kontrolnej komisie klubu, volí a odvoláva členov ďalších orgánov klubu, ktoré zriadi

e) vymedzuje pôsobnosť orgánom klubu, ktoré zriadi; pôsobnosť nesmie zasahovať do pôsobnosti iných orgánov klubu

f) schvaľuje plán podujatí klubu na kalendárny rok

g) schvaľuje rozpočet klubu na kalendárny rok

h) schvaľuje prevod nehnuteľného majetku klubu alebo zaťaženie majetku klubu

i) berie na vedomie správu predsedu klubu o činnosti klubu za kalendárny rok

j) berie na vedomie správu o hospodárení klubu za kalendárny rok

k) berie na vedomie správu kontrolnej komisie za kalendárny rok

l) berie na vedomie správu o inventarizácii majetku za kalendárny rok

m) rozhoduje o prijatí nových členov klubu

n) rozhoduje o potvrdení prijatia nových členov klubu, o ktorých prijatí rozhodol VV

o) môže udeliť čestné ocenenie fyzickej osobe alebo právnickej osobe

p) dvojtretinovou väčšinou prítomných členov klubu starších ako 18 rokov schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 3 000 Eur

r) prijíma uznesenia

s) dvojtretinovou väčšinou všetkých členov klubu starších ako 18 rokov môže vylúčiť člena z klubu

t) rozhoduje o zániku klubu

- Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok. Zvoláva ju predseda klubu, VV, kontrolná komisia alebo 30 % členov klubu starších ako 18 rokov. Ak uplynulo funkčné obdobie členov VV alebo kontrolnej komisie a noví členovia týchto orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, členskú schôdzu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen klubu.

- Členskú schôdzu tvoria všetci členovia klubu.

-Neprítomný člen môže byť na členskej schôdzi zastúpený za podmienky, že jeho zástupca predloží členskej schôdzi úradne osvedčené písomné splnomocnenie na zastupovanie.

-Návrh programu členskej schôdze a podklady na členskú schôdzu doručí zvolávateľ alebo spoločne a nerozdielne zvolávatelia e-mailom všetkým členom klubu aspoň 7 dní pred konaním členskej schôdze.

-Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu starších ako 18 rokov. Rozhodnutia prijíma členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov klubu starších ako 18 rokov, ak tieto stanovy neurčujú inak.

b) Výkonný výbor klubu je výkonným orgánom klubu.

-VV zabezpečuje a riadi činnosť klubu medzi jednotlivými členskými schôdzami.

-VV ako celok a členovia VV ako jednotlivci sa zodpovedajú členskej schôdzi.

-VV:       a) určuje počet členov orgánov klubu, ktoré zriadi, a volí a odvoláva ich členov

b) vymedzuje pôsobnosť orgánom klubu, ktoré zriadi; pôsobnosť nesmie zasahovať do pôsobnosti iných orgánov klubu

c) navrhuje členskej schôdzi plán podujatí klubu na kalendárny rok

d) navrhuje členskej schôdzi rozpočet klubu na kalendárny rok

e) navrhuje členskej schôdzi správu o hospodárení klubu za kalendárny rok

f) rozhoduje o prijatí nových členov klubu

g) môže udeliť čestné ocenenie fyzickej osobe alebo právnickej osobe

h) pripravuje, organizuje a všestranne zabezpečuje členskú schôdzu

i) prerokúva a rieši pripomienky a nedostatky vznesené kontrolnou komisiou klubu

j) prerokúva organizáciu a zabezpečenie jednotlivých podujatí uvedených v pláne podujatí klubu

k) zabezpečuje hospodárenie a financovanie činnosti klubu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

l) hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom klubu

m) raz ročne vykonáva inventarizáciu majetku klubu a správu o jej výsledku predkladá členskej schôdzi

n) zodpovedá za vedenie zdrojovej evidencie a ochranu osobných údajov členov klubu

o) zabezpečuje zápis a aktualizáciu údajov o klube a osobách s príslušnosťou ku klubu v informačnom systéme športu

p) prijíma uznesenia

r) rozhoduje o ďalších otázkach postavenia, organizácie a činnosti klubu, ktoré nie sú týmito stanovami alebo na ich základe vymedzené inému orgánu klubu

c) Predseda klubu je štatutárnym orgánom klubu, koná v mene klubu navonok, zvoláva členskú schôdzu, je predsedom VV, zvoláva VV a vedie rokovanie členskej schôdze a VV, pokiaľ vedením rokovania nepoverí iného člena klubu za podmienky, že predseda klubu je na príslušnom rokovaní prezentovaný.

d) Podpredseda klubu je štatutárnym orgánom klubu a podpredsedom VV a zastupuje klub počas neprítomnosti predsedu klubu alebo v záležitostiach, v ktorých ho predseda klubu zastupovaním poverí.

e) Kontrolná komisia klubu  je nezávislým orgánom klubu oprávneným kontrolovať činnosť ostatných orgánov klubu okrem členskej schôdze.

- Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo VV.

- Rokovanie kontrolnej komisie zvoláva jej predseda najmenej 1-krát ročne.

- Kontrolná komisia klubu:

a) dohliada na činnosť ostatných orgánov klubu a na plnenie ich úloh okrem členskej schôdze

b) kontroluje vedenie dokumentácie, evidenciu, registráciu a hospodárenie klubu

c) rieši sťažnosti osôb príslušných ku klubu na činnosť alebo nečinnosť orgánov klubu

d) rieši spory vzniknuté v súvislosti s turistickou činnosťou klubu a osôb s jeho príslušnosťou

e) spracúva správu kontrolnej komisie za kalendárny rok, ktorú predkladá členskej schôdzi

f) môže zvolať členskú schôdzu

g) môže uložiť pokutu do výšky 50 Eur za porušenie pravidla Turistického orientačného behu, predpisu klubu alebo rozhodnutia orgánu klubu

- Kontrolná komisia pri svojom rozhodovaní podľa predošlého ods. písmeno c), d), g) tohto článku dbá  na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

2. Zo zasadnutí kolektívnych orgánov klubu sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach zápisnica, ktorú  uchováva po dobu 10 rokov predseda klubu a ďalší člen VV poverený VV. Zápisnica musí obsahovať meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí. Zápisnicu doručí predsedajúci alebo ním poverená osoba e-mailom všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

3.  Ak nemožno určiť podľa predchádzajúcich ustanovení predsedajúceho zasadnutia kolektívneho orgánu, zvolí si ho tento orgán sám.

 

V. Zásady hospodárenia

 

 1. Klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú najmä:

a) členské príspevky

b) dary od fyzických osôb a prijatý podiel zaplatenej dane z príjmov

c) dotácie a granty od iných právnických osôb alebo od orgánov verejnej správy

d) dotácie a príspevky z KST a KST regiónu Prešov

 1. Výdavky klubu sú najmä:

a) členské príspevky v právnických osobách, ktorých je klub členom

b) výdavky na zabezpečenie rokovaní členskej schôdze a VV klubu

c) výdavky na jednotlivé podujatia uvedené v pláne podujatí

d) vlastné náklady do projektov a grantov

e) náklady na prevod a budovanie turistických objektov a zariadení

f) náklady na propagáciu klubu

g) náklady na údržbu, budovanie turistických trás a značenie

 

 1. V prípade zániku klubu dôjde k vysporiadaniu majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa bude postupovať podľa osobitne stanovených zásad schválených VV.

 

VI. Disciplinárne konanie

 

 1. Disciplinárne konanie môže viesť Kontrolná komisia klubu voči členovi klubu, turistickému odborníkovi alebo inej osobe, ktorá má príslušnosť ku klubu, za porušenie pravidla Turistického orientačného behu, predpisu klubu alebo rozhodnutia klubu, ktorého sa dopustila v čase, keď mala príslušnosť ku klubu.
 2. V disciplinárnom konaní možno uložiť nasledujúce sankcie:
  1. pokarhanie,
  2. pokuta do výšky 50 Eur
  3. vylúčenie člena z klubu
 3. Povinnosť zaplatiť ešte nezaplatenú pokutu zaniká zánikom členstva zodpovedného v klube.
 4. Za závažné porušenie pravidla Turistického orientačného behu sa považuje nedodržanie pravidla Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledku súťaže alebo iného opatrenia proti negatívnemu javu v športe vyplývajúceho z medzinárodného predpisu alebo rozhodnutia.
 5. Za závažné porušenie predpisu sa považuje:
  1. prezentovanie stanoviska člena klubu v mene klubu, ktoré je v rozpore s rozhodnutím príslušného orgánu klubu
  2. prevod alebo zaťaženie nehnuteľných vecí vo vlastníctve klubu v rozpore s rozhodnutím príslušného orgánu klubu alebo bez existencie rozhodnutia príslušného orgánu klubu o takomto prevode alebo zaťažení
  3. úmyselné ohrozenie alebo poškodenie života, zdravia alebo majetku člena klubu na turistickom podujatí, pri výkone turistiky alebo v turistickom ubytovacom objekte podľa osobitného predpisu
 6. Za závažné porušenie rozhodnutia klubu sa považuje nezaplatenie pokuty uloženej kontrolnou komisiou v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 7. Kontrolná komisia môže člena klubu vylúčiť z klubu len, ak konštatuje závažné porušenie podľa odseku 4., 5. alebo 6. tejto kapitoly
 8. Bývalý člen klubu vylúčený rozhodnutím kontrolnej komisie sa do klubu môže prijať najskôr po uplynutí 3 rokov od jeho vylúčenia, a to po posúdení nápravy bývalého člena kontrolnou komisiou klubu

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Členovia VV a kontrolnej komisie klubu, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania klubu a turistickej činnosti jeho členov až do zvolenia nových členov týchto orgánov.
 2. Týmto sa ruší do súčasnosti platné a účinné znenie Stanov klubu

 

 

Zmena stanov bola prerokovaná a schválená na Členskej schôdzi klubu dňa 27.1.2019. Ide o zmenu stanov registrovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod zn.VVS/1-900/90-34814, dátum registrácie 21.12.2009

 

Florián Valenčin

predseda KST Chotárna Hermanovce